بهترین رپر از نگاه شما
(28.47%) 1080
یاس
(7.962%) 302
هیچکس
(11.57%) 439
حصین
(4.429%) 168
رضا پیشرو
(3.928%) 149
صادق
(1.423%) 54
تیک تاک
(2.662%) 101
شایع
(1.212%) 46
جی جی
(9.253%) 351
لیتو
(1.871%) 71
سیجل
(8.093%) 307
آرمین 2AFM
(0.896%) 34
جی دال
(8.647%) 328
امیر تتلو
(5.931%) 225
علی بابا
(3.638%) 138
عرفان

تعداد شرکت کنندگان : 3793