بهترین رپر از نگاه شما
(28.61%) 1063
یاس
(7.994%) 297
هیچکس
(11.62%) 432
حصین
(4.333%) 161
رضا پیشرو
(4.010%) 149
صادق
(1.426%) 53
تیک تاک
(2.395%) 89
شایع
(1.211%) 45
جی جی
(9.071%) 337
لیتو
(1.911%) 71
سیجل
(8.102%) 301
آرمین 2AFM
(0.888%) 33
جی دال
(8.694%) 323
امیر تتلو
(6.002%) 223
علی بابا
(3.714%) 138
عرفان

تعداد شرکت کنندگان : 3715