بهترین رپر از نگاه شما
(28.58%) 1075
یاس
(7.950%) 299
هیچکس
(11.56%) 435
حصین
(4.307%) 162
رضا پیشرو
(3.961%) 149
صادق
(1.435%) 54
تیک تاک
(2.525%) 95
شایع
(1.223%) 46
جی جی
(9.252%) 348
لیتو
(1.887%) 71
سیجل
(8.162%) 307
آرمین 2AFM
(0.877%) 33
جی دال
(8.641%) 325
امیر تتلو
(5.955%) 224
علی بابا
(3.669%) 138
عرفان

تعداد شرکت کنندگان : 3761