بهترین رپر از نگاه شما
(28.47%) 1081
یاس
(7.982%) 303
هیچکس
(11.56%) 439
حصین
(4.425%) 168
رضا پیشرو
(3.925%) 149
صادق
(1.422%) 54
تیک تاک
(2.660%) 101
شایع
(1.211%) 46
جی جی
(9.246%) 351
لیتو
(1.870%) 71
سیجل
(8.087%) 307
آرمین 2AFM
(0.895%) 34
جی دال
(8.640%) 328
امیر تتلو
(5.953%) 226
علی بابا
(3.635%) 138
عرفان

تعداد شرکت کنندگان : 3796