بهترین رپر از نگاه شما
(28.48%) 1085
یاس
(8.007%) 305
هیچکس
(11.57%) 441
حصین
(4.436%) 169
رضا پیشرو
(3.911%) 149
صادق
(1.417%) 54
تیک تاک
(2.677%) 102
شایع
(1.207%) 46
جی جی
(9.241%) 352
لیتو
(1.864%) 71
سیجل
(8.059%) 307
آرمین 2AFM
(0.892%) 34
جی دال
(8.663%) 330
امیر تتلو
(5.933%) 226
علی بابا
(3.622%) 138
عرفان

تعداد شرکت کنندگان : 3809