بهترین رپر از نگاه شما
(28.63%) 1073
یاس
(7.953%) 298
هیچکس
(11.58%) 434
حصین
(4.323%) 162
رضا پیشرو
(3.976%) 149
صادق
(1.441%) 54
تیک تاک
(2.481%) 93
شایع
(1.200%) 45
جی جی
(9.127%) 342
لیتو
(1.894%) 71
سیجل
(8.193%) 307
آرمین 2AFM
(0.880%) 33
جی دال
(8.646%) 324
امیر تتلو
(5.978%) 224
علی بابا
(3.682%) 138
عرفان

تعداد شرکت کنندگان : 3747