بهترین رپر از نگاه شما
(28.65%) 1071
یاس
(7.972%) 298
هیچکس
(11.58%) 433
حصین
(4.333%) 162
رضا پیشرو
(3.986%) 149
صادق
(1.444%) 54
تیک تاک
(2.434%) 91
شایع
(1.203%) 45
جی جی
(9.095%) 340
لیتو
(1.899%) 71
سیجل
(8.186%) 306
آرمین 2AFM
(0.882%) 33
جی دال
(8.667%) 324
امیر تتلو
(5.965%) 223
علی بابا
(3.691%) 138
عرفان

تعداد شرکت کنندگان : 3738