بهترین رپر از نگاه شما
(28.62%) 1078
یاس
(7.939%) 299
هیچکس
(11.55%) 435
حصین
(4.301%) 162
رضا پیشرو
(3.956%) 149
صادق
(1.433%) 54
تیک تاک
(2.549%) 96
شایع
(1.221%) 46
جی جی
(9.240%) 348
لیتو
(1.885%) 71
سیجل
(8.151%) 307
آرمین 2AFM
(0.876%) 33
جی دال
(8.656%) 326
امیر تتلو
(5.947%) 224
علی بابا
(3.664%) 138
عرفان

تعداد شرکت کنندگان : 3766