بهترین رپر از نگاه شما
(28.60%) 1078
یاس
(7.961%) 300
هیچکس
(11.54%) 435
حصین
(4.299%) 162
رضا پیشرو
(3.954%) 149
صادق
(1.433%) 54
تیک تاک
(2.547%) 96
شایع
(1.220%) 46
جی جی
(9.235%) 348
لیتو
(1.884%) 71
سیجل
(8.147%) 307
آرمین 2AFM
(0.875%) 33
جی دال
(8.651%) 326
امیر تتلو
(5.971%) 225
علی بابا
(3.662%) 138
عرفان

تعداد شرکت کنندگان : 3768