بهترین رپر از نگاه شما
(28.64%) 1068
یاس
(7.966%) 297
هیچکس
(11.58%) 432
حصین
(4.318%) 161
رضا پیشرو
(3.996%) 149
صادق
(1.448%) 54
تیک تاک
(2.414%) 90
شایع
(1.207%) 45
جی جی
(9.093%) 339
لیتو
(1.904%) 71
سیجل
(8.181%) 305
آرمین 2AFM
(0.885%) 33
جی دال
(8.664%) 323
امیر تتلو
(5.981%) 223
علی بابا
(3.701%) 138
عرفان

تعداد شرکت کنندگان : 3728