بهترین رپر از نگاه شما
(28.60%) 1074
یاس
(7.938%) 298
هیچکس
(11.56%) 434
حصین
(4.315%) 162
رضا پیشرو
(3.969%) 149
صادق
(1.438%) 54
تیک تاک
(2.503%) 94
شایع
(1.225%) 46
جی جی
(9.190%) 345
لیتو
(1.891%) 71
سیجل
(8.177%) 307
آرمین 2AFM
(0.879%) 33
جی دال
(8.657%) 325
امیر تتلو
(5.966%) 224
علی بابا
(3.676%) 138
عرفان

تعداد شرکت کنندگان : 3754